سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا بنی اسدی – کارشناس ارشد زراعت
نوراله مالنجانی – کارشناس ارشد زراعت از دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بنی اسدی –

چکیده:

کارایی مصرف آب ) WUE ( ، اغلب اوقات به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده عملکرد تحت شرایط تنش و یکی از اجزای مقاومت محصول به تن خشکی محسوب می شود. این مطالعه پیشنهاد می کند که در اینران و اکثرکشورهای دنیا که با کمبود آب مواجه است، اصلاح گیاهان با کارایی مصرف آب بالا منی توانند مدیند و منوار باشند. از زمانی که مشخص شد کارایی مصرف آب و کارایی تعرق) TE ) به عنوان عوامل اصنلی گیناه مطنرح شدند که کاهشفرآیندهای تعرق و آب مصرفی گیاه می تواند برای محصول مهم و حیاتی باشد. از آنجایی که بیومس تولیندی گیاه به میزان زیادی به تعرق بستگی دارد، اصلاح گیاهانی با توان حداکثر در گرفتن رطوبت موجود در خاک، یک هدف اصلیبرای بهبود عملکرد تحت شرایط تن خشکی می باشد. در اکثر مناطق دنیا کاه منابع آبی در طنی مراحل زایشیگیاه بروز می کند و در نتیجه منجر به کاه شاخص برداشت منی شنود. اسنتداده از آب منوار) EUW ( و در نتیجه بهبود وضعیت آبی گیاه می تواند در تجمع و تخصیص پایدار ماده خشنک کمنک نمایند. نتیجنه گرفتنه می شنود کهاستداده از آب مؤار) EUW ( یک هدف اصلی برای بهبود عملکرد در مناطقی است که با کمبود آب مواجهند. این بدین معنی نمی باشد که EUW همان WUE می باشد زیرا اغلب اوقات کارایی مصرف آب بالا در نتیجه کاهش استفاده از آب موثر به دست می آید