سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه بهفر – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

بافت های شهری چه تاریخی و چه فرسوده در بسیاری از شهرها به عنوان بنیان اصلی یک شهر وظیفه و نقش تعیین کننده ایی را ایفا می کنند. اهمیت و مرتبه آنها در زمان حیاتشان بسیار مشخص و ملموس می باشد به گونه ایی که تمام رونق و حیات مطلوب شهرهای امروز ما نیز وابسته به این محلات بوده است. برای احیای بافت های تاریخی و فرسوده موجود در شهرها فعالیت های نوین و فراوانی تدوین شده است، که یکی از این فعالیت ها صنعت توریستی و توسعه جهانگردی است؛ که به معنای باز آفرینی اقتصاد محله و بازسازی و پیشرفت محله میباشد؛ این مقوله مستلزم آن است که تمامی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطی و معاصر با میراث تاریخی نهفته در بافت با هم ترکیب شوند و در یک جهت پیش روند. بر این اساس پروژه حاضر بر اساس پژوهش موردی و راهبردهای ترکیبی کیفی و تحلیلی می باشد، که به معرفی کامل منطقه سانتو استفانو دی سانینو واقع در روم در کشور ایتالیا میپردازد، نمونه نادر و کوچک ایتالیا که در معرض نابودی قرار گرفته بود و نتایج حاصل از آن به شناسایی تغییر کاربری در بافت های تاریخی ارزشمند در جهت توسعه گردشگری را شامل میشود. زیرا فعالیت های کلامی و غیر کلامی در اینگونه بافت ها به عنوان ابزاری برای ساکنین و ابنیه در راستای کمک به مناطق رها شده تاریخی استفاده میشود که رو به انحطاط و یا در حال محو شده از منطقه می باشند. در واقع راهکاری مناسب در برخورد و جلوگیری با از بین رفتن این نوع بافت های شهری و روستایی را شامل می شود.