سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم قاسمی پناه – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
عباس ذوق –
فرامرز ترکیان –
فرهاد مشحون –

چکیده:

هدف از انجام این پروژه شناسایی کمی و کیفی پساب احیای رزین های تعویض یونی و بررسی امکان استفاده مجدد از آن در واحد آب پتروشیمی فجربود. در این مجتمع به طور متوسط m3/hr 75 پساب احیای رزین های تعویض یونی تولید می شود که در حال حاضر پس از خنثی سازی و ترقیق مطابق با استانداردهای محیط زیست دفع می شود. پس از تعیین دقیق مشخصات کیفی مشخص شد سه مشکل اصلی این پساب برای استفاده مجدد عبارتند از میزان املاح محلول در حدود mg/l 7000 مقدار mg/l 30 TOC = و آلودگی میکروبی . با بررسی قسمتهای مختلف واحد تصفیه آب و مقایسه کیفی آنها با پساب موجود و با کمک محاسبات نرم افزاری مشخص شد امکان استفاده مجدد از این پساب در ورودی حوضچه اختلاط سریع وجود دارد.اختلاط این پساب با آب خام ورودی به اختلاط سریع باعث افزایش ۶% میزان املاح محلول و افزایش ۳۰ % مقدار TOC اولیه می شود که این موارد در محدوده مجاز آب ورودی به قسمتهای بعدی تصفیه خانه است. در مورد آلودگی میکروبی نیز مشخص شد با توجه به آلودگی میکروبی مشابه یا بیشتر آب خام و تاثیر عملیات انعقاد، لخته سازی و ته نشینی در کاهش بار آلی و میکروبی مشکلی از این لحاظ بروز نکند.بنابراین با انجام این نحوه ی ارزیابی و مدیریت پساب می توان بدون گزینه تصفیه و صرف هزینه، مقدار m3/hr 75 پساب را بازیافت نمود.