مقاله استفاده کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیو ه های بهره گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۲۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: استفاده کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیو ه های بهره گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفاده کنندگان
مقاله منابع
مقاله خدمات
مقاله کتابخانه ملی
مقاله اساسنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگی اشرف السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شناسایی ویژگی های استفاده کنندگان از کتابخانه ملی، بهره گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه، و مطابقت و بهره گیری آنان با اساسنامه این سازمان.
روش/ رویکرد پژوهش: جامعه پژوهش حاضر، استفاده کنندگان از منابع و خدمات قسمت های مختلف بخش اطلاع رسانی (تالارها، مخازن و کتابخانه ها) معاونت کتابخانه ملی هستند. تعداد کل جامعه در این مدت ۵۰۰۰۰ نفر عضو حقیقی و حقوقی بودند. حجم جامعه نمونه بر اساس جدول کرجسی- مورگان ۲۵۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین پرسشنامه در طول تحقیق حاضر به صورت تصادفی در ساعات مختلف روز در بین بخش ها، تالارها و کتابخانه ها با همکاری مسوولین کتابدار شاغل در این قسمت ها توزیع و گرد آوری شد. داده های این پژوهش در دو بخش آمارهای توصیفی و آمارهای تحلیلی گردآوری و آزمون های لازم توسط متخصص آمار انجام شد.
یافته ها: بیشترین انگیزه و هدف از مراجعه به کتابخانه انجام تکالیف درسی و دانشگاهی است. بیش از ۵۰ درصد از مراجعان به کتابخانه از تالارهای مطالعه استفاده می کنند. میزان استفاده مراجعان از تالار علوم انسانی در حد ۵۰ درصد و میزان استفاده از منابع و خدمات بخش های دیگر کتابخانه کمتر از ۵۰ درصد است. فراهم نبودن امکان استفاده از پایگاه های معتبر علمی دنیا توسط کتابخانه ملی، بیش از ۵۰ درصد در دسترسی مراجعان به منابع محدودیت ایجاد کرده است.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بین استفاده مراجعان از منابع و خدمات این کتابخانه تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر مراجعان کتابخانه ملی، از منابع کتابخانه بیشتر از خدمات آن استفاده می کنند.