سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از پساب های شهری در تولیدات زراعی و بمنظور حاصلخیز کردن خاک، سالهای زیادی در دنیا معمول بوده است. با توسعه روشهای تصفیه فاضلاب، یکی از مهمترین روشها برای دفع پساب، پخش آن روی اراضی کشاورزی است زیرا خطر آلودگی محیط و رودخانه ها کاهش یافته و عناصری که از خاک خارج شده اند دوباره به آن برگردانیده می شود. کاربرد پساب در آبیاری گیاهان زراعی بخصوص سبزیجات همیه با احتیاط همراه بوده اما در کشورهایی نظیر کویت، قبرس، ایالات متحده امریکا و بحرین زراعتهایی مثل پنبه، آفتابگردان، ذرت، ذرت علوفه ای، یونجه و نباتات علوفه ای با پساب آبیاری می شوند. در این تحقیق اثر پساب تصفیه شده مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان برعملکرد گیاهان زراعتی ذرت، آفتابگردان و جو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی به مدت ۳ سال به اجرا درآمد. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از : آبیاری با فاضلاب تصفیه شده ((I(1)، آبیاری با آب چاه ((I(2) و آبیاری یک در میان با فاضلاب تصفیه شده و آب پاه ((I(3). نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عملکرد و وزن خشک هر سه محصول در تیمارهای آبیاری شده با پساب ((I(1) افزایش معنی داری نشان داد. حداقل تولید در هر سه محصول مربوط به آبیاری با آب پاه بود. غلظت عناصر غذایی ماکرو، میکرو در برگ و دانه این محصولات در تیمار آبیاری با پساب نسبت به آب پاه افزایش نشان داد اما از نظر آماری معنی دار نبود. آزمایشات انگل شناسی و میکروب شناسی در هیچکدام از تیمارها آلودگی میکروبی و انگلی نشان نداد. تجزیه خاک نشان داد که آبیاری با فاضلاب تأثیر سویی بر خاک نداشته است. بنابراین استفاده از پساب در آبیاری این محصولات زراعی حداقل در مناطق خشکی مثل کرمان قابل توصیه می باشد.