سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدکریم نائل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد- آبادان
محمدباقر شیخ الاسلامی –

چکیده:

آب بعنوان یکی از محدودکننده های اصلی در امر توسعه و رشد کشاورزی بخصوص در کشور ما که جز مناطق خشک ونیمه خشک می باشد مطرح است. بنابراین بررسی، مقایسه و ارزیابی عملکرد روشهای جدید آبیاری با روشهای مرسوم آبیاری و ارائه طریق برای افزایش بازده و بهبود سیستمها م یتواند در راستای صرفه جوئی از آب و افزایش تولید واحد سطح و همچنین افزایش سطح تولید در اثر صرفه جوئی آب از اهمیت خاصی برخوردار باشد، یکی از راهکارهای ارائه شده جهت استفاده بهینه از منابع آبی آبیاری قطره ای نواری ( T- Tape )است که روش مناسبی برای افزایش عملکرد وکاهش مصرف آب می باشد. تحقیقات قبلی در این زمینه در حد مزارع آزمایشی بوده اند. با توجه به اهمیت موضوع به منظور دستیابی به اطلاعات لازم جهت مدیریت کارآمد ونشان دادن کاربری این روش تحقیقی در سال های زراعی ۸۸ و ۸۹ انجام شده است، که از لحاظ هدف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است واز لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی می باشد . طرحی که در این مطالعه بکار رفته طرح بین گروهی (گروه شاهد و کنترل)بوده است. جامعه آماری دو مزرعه ذرت واقع در روستای کوهنجان شهرستان سروستان در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شیراز انتخاب شده، مزرعه شاهدبه وسعت ۲ هکتار و مزرعه کنترل به وسعت ۵/ ۵ هکتار در سال اول و در سال دو م مزرعه شاهد ۲ و مزرعه کنتنرل ۵/ ۶ هکتار بوده، ذرت کشت شده رقم SC704 تولیدی مغان بوده، نتایج نشان داد که میزان آب مصرفی درمزرعه کنترل ۳۳ درصد کاهش و در میزان محصول برداشت شده ۷۰ درصد تفاوت معنی داری بین گروه شاهد و کنترل دیده شده است