سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید گلی چناری – کارشناسان ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
میرمهیار میرصالح پور –
ندا مشرقی –
شکراله حاجیوند –

چکیده:

تخصیص بهینه آب کشاورزی اهمیت زیادی در مدیریت مناسب منابع بخش کشاورزی دارد. یکی ار روش هاای تخصیصبهینه آب، تخصیص بهینه نهاده های تولید در بخش کشاورزی می باشد که این کار خود می تواند سبب کاهش هزینه هاشود..مهمترین هدف این تحقیق نیز بررسی عوامل تاثیرگذار در هزینه تولید و چگونگی ترکیب و رابطه باین نهاده هاای تولید می باشد.بدین منظور ضمن بررسی انواع مختلف توابع رایج در اقتصاد کشاورزی، تاابع ترانلالوا انتخااب شاد، درادامه کشش های قیمتی و متقاطع تقاضا برای هر یک از نهاده های تولید بارآورد گردیاد. روش مطال اه در ایان تحقیاق روش علی تحلیلی، با استفاده از اطلاعاتی که در قالب ۰۷۳ پرسشنامه از کشاورزان منطقه جمع آوری شاده اسات.نتایج – حاکی از آن است که کشش های خود قیمتی نهاده ها وکشش متقاطع قیمتی نشان می دهد که با تغییر قیمت نهاده هاامکان جانشینی میان نهاده ها به صورت قوی وجود دارد.این امر سبب می گردد که تخصیص بهینه نهاده ها صورت گیرد و به دنبال آن مدیریت مناسب منابع و تخصیص بهینه آب صورت گیرد، به ایان صاورت کاه باا جایگاذینی مناساب باینماشین آلات بجای نیروی کار و یا بذرهای مقاوم بجای سم و کود از آلودگی و هدر رفت آب جلوگیری کرد