سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید هادی پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران -محیط زیست -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
فریدون وفایی – دکترای مهندسی عمران -محیط زیست -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر هادی پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران -محیط زیست -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

نوار ساحلی دریای خزر خصوصاً سواحل استان مازندران، از نظر اقتصادی، توریستی، محیطزیستی و شیلاتی دارای اهمیت فراوانی میباشد. ازطرفی اکتشافات در میادین نفتی این دریا، جهت استخراج نفت در آبهای سرزمینی کشورمان و بهرهبرداری از میادین نفتی توسط کشورهایهمسایه در حال انجام شدن است و سواحل این دریا از جمله سواحل استان مازندران، با طول نسبتاً زیاد همواره در معرض اثرات منفی ناشی ازریزشهای نفتی قرار دارد، بنابراین تعیین حساسیت مناطق ساحلی شمال کشورمان به ریزش نفتی، ارایه روشهایی جهت توسعه مدلها، بومیسازی روشها، مشخص کردن معیارهای حساسیت و اولویتبندی حساسیت، جهت کنترل و پاکسازی دقیق و سریع در زمان ریزشهای نفتی بسیار ضروری است. در این تحقیق با استفاده از نرمافزار ۹,۳ArcGISو ارزیابی چندمعیاره، روش جدیدی برای تعیین حساسیت مناطق ساحلی نسبت به ریزشهای نفتی (با مطالعه موردی بر روی سواحل استان مازندران) ارائه میگردد