سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه مهرعلی دهنوی – کارشناس ارشد مهندس یصنایع
عماد روغنیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کارت امتیازی متوازن یک چارچوب جامع مدیریت عملکرد استراتزیک است که میتواند به سازمان جهت ترجمه اهداف استراتژیک به معیارهای سنجش عملکرد مناسب کمک نماید این مقاله بدنبال ارایه روشی جدید برای سازمان دهی و اولویت بندی اهداف و معیارهای ارزیابی عملکرد درروش کارت امتیازی متوازن است مدل پیشنهادی میتوانددرجهت بهبود پیاده سازی کارت امتیازی متوازن همسونمودنفعالیت های تجاری با چشم اندازو استراتژی سازمان و همچنین پایش عملکرد استراتژیک سازمان کمک نماید دراین مقاله از گسترش عملکرد کیفیت برای ایجاد ارتباط میان مناظر کارت امتیازی متوازن مالی مشتری فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد استفاده شده و از فرایند تحلیل سلسله شبکه ای برای درنظر گرفتن روابط داخلی میان معیارهای عملکرد درهریک از مناظر استفاده شده است تلفیق کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه ای می تواند جهت درک بهتر روابط میان چهارمنظر و نیز روابط داخلی معیارهای هرمنظر کمک نماید