سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه شائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بابک بنکدارپور – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

در این پژوهش از راکتور ناپیوسته ترتیبی به منظور تشکیل گرانول هوازی برای تصفیه پساب سنتزی نساجی حاوی رنگ آزو Reactive Orange 16 استفاده شد. پساب سنتزی حاوی COD 1111- در محدوده ۱۰۱۱میلی گرم بر لیتر و غلظت های مختلفی از رنگ RO01-1 1-50میلی گرم بر لیتر( بود. تشکیل گرانول هوازی از لجن فعال در راکتور SBR در حضور غلظت های کمی از رنگ RO11-1 1-10 میلی گرم بر لیتر( بررسی شد، فاز گرانول سازی ۰۰ روز به طول انجامید. با گرانوله شدن لجن بازدهی رنگبری تا حدی کمی افزایش یافت. در ادامه به مدت ۲ هفته اثر افزایش HRT تحت شرایط بیهوازی-هوازی بررسی شد. با افزایش HRT بازدهیحذف رنگ در فاز بیهوازی تا حد زیادی افزایش یافت که برای غلظت ۰۱ میلی گرم بر لیتر از رنگ ۰۱ % رنگبری حاصل شد. میزان رنگبری در فاز هوازی بسیار ناچیز بود که نشانگر عدم توانایی گرانول هوازی در حذف رنگ آزو RO11 تحت شرایط هوازی در داخل راکتور می باشد