سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید سعادت طلب – گروه برق، موسسه آموزش عالی لقمان حکیم، آق قلا، گلستان، ایران
حدیثه محمدخانی –

چکیده:

افزایشجمعیت و افزایشوسایلنقلیه باعثبروز مشکلاتی در رفت و آمد مردم میشود. در این مقاله، سیستم کنترلکننده منطق فازی متاثر از ترافیکTASFC) برای کنترل زمانبندی چراغ راهنمایی در یک تقاطع منفرد چندراهه با مسیرهای ورودی متفاوت طراحی شده استسیستم کنترلکننده طراحی شده، در نه شرایط مختلف ترافیکی مانند: شرایط وقوع تصادف، افزایشناگهانی وسایلنقلیه و … و همچنین نمونه مطالعاتی واقعی مربوط به تقاطع عبادی- کاشانی شهر مشهد، مورد آزمایش و شبیهسازی قرار گرفت و نتایج حاصل در مقایسه با سیستم کنترل زمانثابت، کنترلکننده فازی مرجع و عملکرد واقعی سیستمSCATS بهبود زیادی در برآوردن توابع هدف که حداقل نمودن تاخیرکلی و طول صف وسایلنقلیه است، داشته است