سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – محقق وعضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربا
عزیز مجیدی – محقق وعضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربا
داریوش مختاری – محقق وعضو هیئت علمی و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربا

چکیده:

با توجه به کاهش بارندگی در سالهای اخیر نیاز به تغییراساسی مدیریت آبیاری در باغهای میوه دارد.به همینمنظورآزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر بایه طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار بر روی انگور سلطانین در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه با عاملهای زمان آبیاری و میزان آبیاری و تیمار های t1- آبیاری در کلیه مراحل رشد t2-شروع آبیاری از غوره و بستن و انجام آبیاری تا پایان فصل رشد t3- انجام آبیاری از آغاز فصل رشد تا مرحله تغییر رنگ انگور و قطع آبیاری در آخر این مرحله I1- آبیاری به مقدار ۵۰ % تبخیر از تشتک کلاس I2 A- آبیاری به مقدار ۰/۸ تبخیر از تشتک کلاس A اجرا شد. در پایان ضمن برداشت محصول عملکرد و آن تعیین شده و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. اثر تیمار زمان آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب در سطح ۱% معنی دار. اثر مقدار آب آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب در حد ۵% معنی دار بوده وعملکرد مقدار آب آبیاری ۸۰%نسبت به سایر تیمار ها بالاتر است. اثر متقابل زمان آبیاری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب در حد ۵% معنی دار بود. حداکثر عملکرد از تیمار tI 12 به مقدار ۳۴۳۰۰ کیلوگرم در هکتار حاصل شده است. حداکثر رنگ انگور با آبیاری به مقدار ۵۰ % تبخیر از تشتک کلاس A حداکثر بهره وری مصرف آب را داشت.نتایج حاصله نشان می دهد که برای کسب حداکثر محصول از واحد سطح زمین تیمار ۱I2 و برای رسیدن به حداکثر استفاده از واحد آب مصرفی تیمار t3 I1 مورد توصیه می باشد.