سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدطاهر نظامی – عضو هیات علمی خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور تاثیردو نوع کود شیمیایی و اصلاح خصوصیات بستر کشت بوسیله کمپوست ضایعات کشاورزی بر خصوصیات کمی و کیفی کاهوی گلخانه ای (Lactuca sativa L.CV.Great lake) آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتور یل اجرا شد . ۲ فاکتور شامل ۱- بستر کاشت در چهار سطح (الف- ۵۰ % خاک زراعی و ۵۰ % کمپوست نیشکر، ب – %۵۰ خاک زراعی و ۵۰ % کمپوست چای ،ج – ۴۰ % خاک زراعی و ۳۰ % کمپوست نیشکر و ۳۰ % کمپوست چای ،د – خاک زراعی به عنوان شاهد )و ۲- کود شیمیایی در سه سطح (الف- کو د جامد ب – کود مایع د – خاک زراعی به عنوان شاهد درچهار تکرار در نظر گرفته شد . ۲ نوع کود شیمیایی کامل شامل (کود کامل شیمیایی جامد ۱۸: ۱۰: ۱۸ و حاوی آهن ۰/۲%، روی ۰/۲۵% منگنز ۰/۲% و کود شیمیایی کامل مایع حاوی ازت ۸%، فسفر ۴%، پتاسیم ۱۰% و آهن ۰/۱%، روی ۰/۲%، منگنز ۰/۰۵%، مس ۰/۰۵%، منیزیم ۰/۰۵%، بور ۰/۰۲%، مولیبدن ۰/۰۰۳%) که همراه با آب آبیاری به گیاه داده شد،استفاده گردید . بسترهای مورد نظر در گلدانهای پلاستیکی به حجم ۵ لیتر ریخته و هر گلدان برای یک بوته در نظر گرفته شد . انتقال نشاء در مرحله ۳ برگی صورت گرفت . تغذیه گیاهان با ۲ نوع کود کامل شیمیایی هر دو هفته یک بارصورت گرفت . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . نتایج نشان داد که بستر S2 کمپوست نیشکر ۵۰% + ۵۰% خاک زراعی) مناسبترین بستر برای کشت کاهو ایجاد کرده است و کود جامد بیشترین عملکرد را در آن ایجاد کرده است . ضایعات چای، قابل استفاده برای کشت گلدانی بدون خاک و کاهش مصرف راندمان آبیاری تا ۳۰ درصددرمصرف خاک دارد .با توجه به هدایت الکتریکی بالا در کمپوست ضایعات چای، آبشویی قبل از کشت، تعدی EC با مواد دارای هدایت الکتریکی کم نظیر پیت ماس، و یا کمپوست سازی توام با مواد اولیه دارای EC پایین تر توصیه می شود. در ضمن می توان از آن به عنوان جزیی از بستر کشت گیاهان و کاهش مصرف آب استفاده کرد.