استفاده از کامپیوتر برای ویرایش متن

در بعضی مواقع، ممکن است که برنامه ی نرم افزاری ای داشته باشید که به بررسی پیش نویسی شما بپردازد.( مثل برنامه هایی که اطلاعاتی را در مورد تعداد کلمات، تعداد جملات، میانگین تعداد کلمات هر صفحه، لیست بیشتر کلمات معلوم و شمارش تعداد کلمات یک سیلابی و یا چند سیلابی ارائه می دهند). همچنین این برنامه ها ممکن است ساختارهای مجهول، کلمات غیر مصطلح و اشتباهات کاربردی را مشخص کرده، آنها را تجزیه و تحلیل کنند و پیشنهادهایی را ارائه دهند. برای مثال «پاراگراف کوتاه شما خبری است و برای سبک علمی مناسب نمی باشد» و یا «تعداد کلمات شما در این جمله از حد متعارف بالاتر است.

این برنامه نرم افزاری، نمره «خواندنی بودن» را فراهم می کند. برای مثال برنامه نمره راحت خواندن فلش طوری طرح ریزی شده است که تعداد کلمات هر جمله و هم چنین میانگین سیلاب های هر کلمه را در نظر می گیرد. بیشترین نمره: ۱۰۰، بیانگر قرار گرفتن در درجه چهارم است. نمره فلش در حدود ۵۰-۴۰ برای یک مقاله تحقیقاتی قابل قبول است. یک برنامه دیگر ضمیمه (کانتیگ خاکس) که به بررسی طول جمله می پردازد اما توجه بیشتر آن معطوف به کلمات بیش از سه سیلابی ا نمره ۶ بیانگر این است که متن در سطح بالای راحت خواندن است. اما چون مقالات تحقیقاتی از زبان خاصی استفاده می کنند، یک سطح بالاتر از ۹-۱۲ را به خود اختصاصی می دهند.

بعد از اینکه این برنامه نرم افزاری، سبک دست نوشته ی شما را بررسی کرد باید به تجدید نظر و ویرایش متن بپردازید تا کاستی های سبکی آن را بهبود ببخشید. البته شما باید متن را بر اساس معیارهای خودتان و با توجه به تجزیه و تحلیل کامپیوتر تنظیم و ویرایش کنید. به یادداشته باشید این مقاله ی شماست نه کامپیوتر، ممکن است شما نیاز داشته باشید از کلمات بزرگ و جملات طولانی استفاده کنید ویا ترجیح دهید در بعضی از جملات مشخص از لحن مجهول استفاده کنید بعضی از برنامه های نرم افزاری دستور زبان شما را مورد بررسی قرار می دهند، مثل پرانتزی که باز کرده اید اما نبسته اید، گیومه را اشتباه گذاشته اید، افعال مجهول و دیگر موارد مخصوصی که کامپیوتر به شما اشاره می کند تا آنها را درست کنید. پس نسبت به این اشاره های هشدار

دهنده که توسط این نوع برنامه ارائه می شود توجه داشته باشید.

برنامه کنترل املا (نوشتاری) در طول متن به شما کمک می کند تا کلماتی که اشتباه نوشته شده اند و یا کلماتی که در فرهنگ لغت کامپیوتر نیستند مثل اسامی خاص را پیدا کنید.

شما باید متن را مرور کرده و اشتباهات را تصحیح کنید. بی توجهی نسبت به وجود این چنین برنامه های فرهنگی سبب می شود که کل متن بر روی صفحه ی مانیتور را نگاه کنید و تغییرات ویرایشی لازم را اعمال کنید. مخصوصا استفاده از کارکرد فرمان جستجو در سیستم کامپیوتر که کلمات مشکل ساز و اشتباهات معمول را سریعاً در کل متن پیدا کرده، آن را جا به جا می کند. برای مثال: اگر شما در استفاده از کلماتی مثل، آنها، آنجا، آنها هستند، زیاد موفق عمل نکرده اید، کامپیوتر سریعاً تمام موارد این کلمه را برای شما جستجو می کند. با تمرکز کردن روی یک مشکل و حذف آن از کل متن، می توانید ویرایش کارامدی داشته باشید. ۱- اشتباهات معمول در کلمات : آیا تا به حال شده از a  lot به جای a lot (زیاد) و یا از tO(حرف اضافه) به جای tOO(هم چنین ) استفاده کرده باشید؟ در این صورت از برنامه جستجو استفاده کرده، کلمه a lot را پیدا کنید و سپس to را جایگزین کرده و اشتباهات را بر طرف سازید. بنابراین شما متوجه ضعف خودتان شده می توانید کلماتی را که اشتباه استفاده کرده اید و شما را به ستوه آورده اند پیدا کنید.

Accept/except

Adapt/adopt

Advice/advise

All ready/already

Among/between

Cite/site

Criteria/criterion

Farther/further

Its/it’s

Onto/onte

Lay/lie

Passed/post

Supposeto/supposed to

Use to/used to

اینها کلماتی هستند که برنامه بررسی املایی معمولاً از آنها غفلت می کند بنابراین جستجو ضرورت دارد.