استفاده از کامپیوتر برای جمع آوری منابع ذکر شده

کامپیوتر شما را در ایجاد صفحه ی «منابع و مآخذ » یاری می کند، مخصوصاً زمانی که شما مدخل کتابشناسی ای برای منابع تان ایجاد کرده اید. همزمان با نوشتن نکات و پیش نویس مقاله، به راحتی آنها را در کنار هم قرار می دهد و به ترتیب الفبا تنظیم می کند و یک صفحه پیش نویسی برای کنترل درستی آن ارائه می دهد. در بعضی موارد نرم افزار این کار را برای شما انجام می دهد، بنابراین شما می توانید اطلاعات را وارد کنید تا کامپیوتر فهرست آن را برای شما تنظیم کند. بیاد داشته باشید که شما مسئول نتیجه نهایی هستید نه کامپیوتر.

ترکیب مطالب مرجع در نوشته: یکی از ابتدایی ترین وظایف شما این است که مطالب مرجع را با حفظ وحدت و یکپارچگی متن به نوشته تان اضافه کنید. اولا مرجع ها اگر برای مبحث شما مفید باشند به حفظ وحدت نوشته کمک می کنند. و دیگر اینکه نقل قولی، تفسیر و خلاصه باید به توضیح و پیشبرد موضوع و فرضیه ی شما کمک کند. جمع اوری اتفاقی مقداری نقل قول، اگر چه همان موضوع را بررسی کنند قابل قبول مقدمه ها، ارتباط میان مطالب، تکرار کلمات مهم ، همه ی اینها باعث می شوند که تفسیر و یا نقل قول به نوشته شما وصل شود. دکر منبع، باید با معیارهایی که معلم گفته است مطابقت داشته باشد. این فصل به توضیح سبک MLA می پردازد که در آن نوشته های سال اولی، ادبیات، کاربرد انگلیسی و زبان های بیگانه تسلط دارد. معلمان بعضی از دروسی، ممکن است به فرم متفاوتی برای سندگذاری نیاز داشته باشند مثل سبک APA، سبک شماره گذاری سبک زیر نویس، برنامه ای که به بررسی ویژگی های مطالب مربوط به دوره تحصیلی می پردازد ممکن است لازم باشد برای تمام مقالات از سبک MLA استفاده کند و یا ممکن است انتظار داشته باشد با توجه به موضوع، سبک ها را عوض کنید. مثل سبک APA برای مسائل اجتماعی، سیستم شماره گذاری برای فن آوری کامپیوتر و یا سیستم زیرنویس برائی مقاله تاریخی.

در سبک MLA لازم است که نام مؤلف و شماره صفحه در متن و معمولاً بین پرانتز آورده شود و در انتهای مقاله یک مدخل کامل کتابشناسی به عنوان صفحه «مآخذ» ایجاد کنید.