سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز احمدی – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
سید مهدی میرمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت
فرشید اسماعیلی کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت

چکیده:

سازمان ها با اقتصاد جدیدی مواجه شده اند و آن اقتصاد مبتنی بر دانش است، اقتصادی که در آن دانش،سرمایه فکری و داراییهای نامشهود مهمترین عامل مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده و نحوه استفاده از آن ها تأثیر مهمی در موفقیت و بقای سازمان ها دارد. بدین منظور شناسایی، اندازه گیری و مدیریت این دارایی ها در عصر جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فضای جدید دانشی مدیریت نیاز به ابزارهای مناسبی دارد که بعد نامشهود و دانشی را در فرایند مدیریت لحاظ کند. انتخاب پروژه در سازمانهای دانش محور از طریق چهارچوب های گذشته که صرفاً بر مبنای سودآوری بودند، امکان پذیر نیست. در این مقاله مدلی جهت انتخاب پروژه معرفی می گردد که با در نظر گرفتن دارائیهای نامشهود هر پروژه، سبد بهینه پروژه انتخاب شود.