سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینو سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قشلاقی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمود اخوان مهدوی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون درخواست انرژی و همچنین محدود بودن منابع طبیعی، از پیل سووخیی میکروبی به عنوان منبعی تجدیدپذیر در راسیای تولید انرژی نوا بورد ه موی شوود . در محفظوه ننودی ایون نوول پیول ها،میکروارگانیسمها از طریق اکسیداسیون سابسیریت تولید الکیرون و پروتون میکنند در حالی که در کاتد ننها، پلاتین به عنوان کاتالیست جهت افزایش نرخ کاهش اکسیژن مورد اسیفاده قرار میگیرد. از مشوکلات مهم درپیلهای سوخیی میکروبی میتوان به هزینه بالای کاتالیست و سمی شدن نن توسط محلول سابسویریت اشاره کرد. لذا کاتدهای بیولووژیکی موی تواننود جوایگزین مناسوبی بوه منظوور رفوع ایون مشکلات باشند چرا کهمیکروارگانیسمهای موجود در محلول کاتولایت نقش کاتالیست را ایفا موی کننود. در ایون مقالوه عملکورد پیول سوخیی میکروبی بایوکاتدی در سه حالت مخیلف مورد نزمایش قرار گرفت. در حالت اول از پسا هوازی، درحالت دو از پسا هوازی با عملیات پیشفراورش و در حالت سو از بافر اسیفاده شد. ماکزیمم توان تولیدی در حالت اول نسبت به دو حالت بعدی بیشیر و برابر با ۲۲ میلیوات بر میرمربع بود. همچنین مقاومت داخلی در حالیی که از بافر اسیفاده شد در مقایسه با دو حالت دیگر به ۳۹۴ اهم کاهش یافت