سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دان
مهدی مقیمی – استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

در اینجا به معرفی سازههای بازشو و جمع شونده به طور خاص چلیکهایی که از واحدهایی با اعضای قیچیسان تشکیل می -یابد، پرداخته شده است. در ابتدا، مقدمهای بر معرفی این نوع سازهها آورده شده است و در ادامه، یک مدل چلیک تاشوی قیچی – سان جهت استفاده به عنوان سرپناه اضطراری پس از زلزله معرفی شدهاست. فونداسیونهای پیشساخته و قابل حمل، جزئیات اتصالات و گرهها، پوشانهها، باطریهای خورشیدی جهت تأمین انرژی در مناطق دوردست و همچنین مکانیزمهای مورد استفاده در باز و بسته کردن این سازهها، از پارامترهای مهم چنین طرحی میباشد. سعی بر آن است که گزینههایی حدالمقدور ساده، ارزان و قابل حمل جهت فراهم کردن ویژگیهای مذکور پیشنهاد گردد. یک مدل اجزای محدود از چلیک تاشوی موردنظر مو رد تحلیل وطراحی به روش تنش مجاز قرار گرفته شده و مطالعه رفتار آن در برابر پسلرزههای احتمالی بعد از زلزله با بررسی سطوح عملکرد انجام یافتهاست. بر اساس نتایج حاصل، رفتار چلیک تاشو تحت بارهای لرزهای بیشتر در محدوده خطی بوده و از لحاظ سطوح عملکرد سازهای، در راستای عرضی و طولی رفتار چلیک در محدوده قابلیت استفاده بیوقفه قرار دارد . در راستای قائم، سطح عملکرد بیشتر به محدوده ایمنی جانی نزدیکتر است. بنابراین، از نظر سطوح عملکردی سازه در طیف طرح آئین نامه ایران رفتار قابل اعتمادی دارد. نصب و برچینش سازههای تاشوی معرفی شده در اینجا، نسبت به سازههای متدوالی که در کشور ما به عنوان سرپناه اضطراری پس از سانحه به کار میرود مشکلتر میباشد اما با توجه به امکان استفاده طولانی مدت، به کارگیری دوباره و چند باره سازه و همچنین مقاومت سازه در برابر عوامل جوی نظیر باد و باران و پسلرزههای احتمالی بعد از سانحه، میتوان گفت که حمل این نوع سازهها و هیأت همراه شامل کارگر ماهر، به محل حادثه از طریق هوایی و یا زمینی امری قابل توجیه است