سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن باستانی – کارشناس اکتشاف معدن
فرنوش فرجندی – دانشجوی دآترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان

چکیده:

هدف این بررسی مطالعه ی ناهنجاری های ژئوشیمیایی و بیوژئوشیمیایی و مقایس هی آن ها درمحدوده ی معدنی مس و طلادار مسجدداغی می باشد. محدوده ی مسجد داغی واقع در ورق هی جلفا، شامل فلی شهای ائوسن، آندزیت، تراآ یآندزیت، داسیت،ریوداسیت، آگلومرای الیگوسن و نهشت ههای آواترنری است. مطالعات قبلی، آان یسازی مس پرفیری را در آن گزارش آرد هاست.این تحقیق نشا نمی دهدآه گیاهان می توانند منعکس آننده ی ناهنجاری های موجوددر خاک ها و یا سنگ بستر منابع معدنی باشند. با تجزیه ی شیمیایی اندا مگیاهان می توان ناهنجاری ها وهاله های ژئوشیمیایی را در محل تشخیص داد. بنابراین از پوشش گیاهی به عنوان ابزار اکتشافی درآشف پتانسیل های معدنی استفاده نمود