سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هوشنگ نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پریس کشاوزری و منابع طبیعی دان
مجید حسنی – هیئت علمی پریس کشاوزری و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
محمود شیوازاد – هیئت علمی پریس کشاوزری و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
علی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پریس کشاوزری و منابع طبیعی دان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پوسته برنج به جای تراشه چوب به عنوان ماده بستری و مقایسه این دو نوع بستر بر عملکرد جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و ۴ تکرار و تعداد ۳۰ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۴۲ روز به اجرا در آمد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که نوع بستر تاثیر معنی داری بر روی وزن بدن، افزایش وزن، مصرف خوراک و درصد تلفات در طول مدت آزمایش نداشت. همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارها از نظر کلوخه شدن بستر،زخم پاها و سینه و تمیزی و کثیف بودن جوجه ها مشاهده نشد. میان مواد بستری به لحاظ درصد رطوبت بستر نیز اختلاف معنی داری در ۴۲ روزگی وجود نداشت. نتایج نشان می دهد هر دو نوع ماده بستری تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و پوسته برنج می تواند گزینه مناسبی برای بسترجوجه های گوشتی محسوب شوند