سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شفیعی کیسمی – کارشناس ارشدشیمی کاربردی، کارشناس دستگاه ICP-MS مرکز پژوهش های کاربردی ساز
سمیه ویسمه – کارشناس ارشدشیمی کاربردی، مسئول آزمایشگاه ICP-MS مرکز پژوهش های کاربردی س

چکیده:

فلز قلع از جمله فلزاتی است آه خوانش آن در نمونه های محلول زمین شناسی در غلظت های پایین توسط دستگاه ICP-OES تقریبا غیر ممکن است و برای آنالیز باید از دستگاه ICP-MS آه دارای حد تشخیص پایین تری است استفاده نمود. در این مقاله با استفاده از واآنش دی متیل ونیل فسفنات DMVIP بانمک دی کلرید قلع ٢ آبه Sncl2 .2 H2O وپلیمره آردن این آمپلکس توسط آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل AIBN در نقش آغازگر پلیمریزاسیون به همراه اتیلن گلایکول دی متاکریلات EGDMA به عنوان اتصال دهنده ی عرضی یک پلیمر گزینش پذیر IIP آه توانایی جدب یون قلع از سایر یونها دارد سنتز شد.این پلیمر می تواند یون قلع را بعداز جدب با پایین آوردن pH=1 تغلیض آرده آه در نتیجه این دستگاه ICP-MS توسط دستگاه ICP-OES خوانش کرد. در اینجا کمپلکس پلیمر شاهد NIP نیز تحت شرایط فوق اما بدون حضور یون قلع و لیگاند، سنتز گردید. شایان ذکر است این روند بطور موفقیت آمیز برای پیش تغلیظ نمونه های زمین شناسی بخصوص نمونه های آب کاربرد داشته و در راستای ارتقا توانایی خوانش تمامی یونهای فلزی از جمله یون قلع در این مطالعه در نمونه های زمین شناسی آب با دستگاه ICP-OES و بهینه کردن آنالیز آن با حد تشخیص پایین تر توسط دستگاه ICP-MS بسیار مفید واقع گردیده است. همچنین آزمایشاتی از قبیل، اثر PH به میزان جذب، فاکتور نفوذ پذیری، میزان غلظت و حجم اسید جهت شویش برای بررسی کارایی ستون انجام شده است.