سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی معالی تاش – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی –

چکیده:

در این مقاله اثر عوامل کاهشدهنده درگ، بر افت فشار جریان دو فازی آب و نفت بررسی شده و مشاهده شد که با افزودن کمی محلول رقیف پلیمر، افت فشار تا % ۶۵ کاهش می یابد. همچنین اثر سرعت جریان آب و نفت را بر روی نوع جریان نشان داده شده است. با افزایش سرعت جریان، جریان از حالت دو فاز مجزا به یک جریان مغشوش تبدیل میشود که تلفات انرژی بالا میرودو به انرژی بیشتری برای پمپ کردن جریان نیاز است که با افزودن یک پلیمر با جرم ملکوکی بالا، اغتشاش جریان کمتر شده و تلفات انرژی کاهش مییابد. در واقع کاهش افت فشار در مخلوط نفت و آب میتواند به دلیل کاهش تنش بین سیال و دیواره و همچنین کاهش تنش سطحی بین نفت و آب باشد. افزایش جرم ملکولی پلیمر و نیز افزایش حجم هیدرودینامکی پلیمر اثر مثبت بر روی کارایی آن دارد