سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعودرضا حبیبی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین حسینخانی –
سعید مهدوی –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از پسماند کلزا و چوب اکالیپتوس نسبت به ساخت تخته خرده چوب اقدام شد هدف ازاین مطالعه تاثیر استفاده از پسماند کلزا برخواص مکانیکی تخته خرده چوب بود دانسیته خشک پسماند کلزا و چوب اکالیپتوس به ترتیب ۰/۳۲ و ۰/۷۷ گرم برسانتی متر مکعب تعیین شد برای ساخت تخته خرده چوب از ۵ نسبت اختلاط پسماند کلزا و خرده چوب اکالیپتوس شامل ۱۰۰-۰ و ۷۵-۲۵ و ۵۰-۵۰ و ۲۵-۷۵ و ۰-۱۰۰ و دو مقدار مصرف چسب ۱۰ و ۱۲ درصد براساس وزن خشک خرده چوب استفاده شد از ترکیب عوامل متغیر ۱۰ تیمار بدست آمد و برای هر تیمار ۳ تخته تکرار و مجموعا ۳۰ تخته ساخته شد سپس تخته ها به مدت ۱۵ روز به منظور مشروط سازی درشرایط استاندارد رطوبت نسبی ۶۵% و دمای ۲۰ درجه سانتیگراد قرارگرفتند به منظور تعیین ویژگیهای مکانیکی تخته ها مدول الاستیسیته مقاومت خمشی و مقاومت چسبندگی داخلی نمونه هایی برطبق استاندارد en تهیه گردید. پس از بررسی خواص مکانیکی تخته ها نتایج با استفاده از آزمایشات فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل شد اثر نسبت اختلاط برمقاومت خمشی و مقاومت چسبندگی داخلی معنی دار بود.