سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – هیات علمی تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ر

چکیده:

این بررسی در اراضی کشاورزی واقع در اطراف تصفیه خانه فاضلاب شهری پرکند اباد مشهد اجرا درآمد. در این منطقه ۳ قطعه زمین که تقریبا از نظر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی همگن بودند انتخاب و کشت گندم رقم گاسکوژن در کرت های ثابت و آبیاری آنها با استفاده از پساب فاضلاب شهری و آب چاه و مخلوط پساب و آب چاه صورت گرفت. قبل از کشت ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاک در اعماق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری اندازه گیری شد. در فصل رشد در چند نوبت از آب چاه و پساب مورد استفاده و خاک مزارع در اعماق ذکر شده نمونه برداری صورت گرفت و اندازه گیری ویژگیهای EC و pH ، مواد آلی ، عناصر ماکرو و کیگرو و عناصر سنگین در آنها انجام شد. پس از برداشت عملکرد محصول (دانه و کاه) تعیین گردید. ترکیب شیمیایی دانه و کاه گندم اندازه گیری شد و چگونگی تجمع عناصر در گیاه و خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پساب موجب افزایش عملکرد کاه و در نتیجه افزایش شاخص برداشت گردید. میزان کربن آلی و غلظت عناصر نیتروژن ، فسفر ، آهن ، منگنز ، روی در خاک افزایش و حاصلخیزی خاک را بهبود بخشید . غلظت کادمیم در دانه و کاه و غلظت کرم در کاه گندم افزایش