سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین شورنگ – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعت
عباس مجدآبادی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعت
علی اصغر صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرهاد ضیایی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعت

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثرات پرتو الکترون بر عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی جو پرتوتابی شده با دزهای ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ کیلوگری و مقایسه آن با جیره حاوی جو پرتوتابی نشده با و بدون استفاده از آنزیم انجام شد. با افزایش دز پرتوتابی مقادیر ترکیبات ضدتغذیه ای دانه جو کاهش و روند سرعت رشد به طور معنی داری (۰۵/۰P<) افزایش و ضریب تبدیل کاهش یافت. ضریب تبدیل مربوط به جو پرتوتابی شده با دز ۳۰ کیلوگری به طور معنی داری (۰۵/۰P<) بهتر از جیره حاوی آنزیم بود. نتایج نشان داد که می توان از پرتوتابی برای عمل آوری دانه جو جهت بهبود ارزش غذایی آن استفاده و بدون نیاز به افزودن آنزیم در جیره جوجه های گوشتی استفاده کرد