سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد مقرب طهرانی – مدرس موسسه آموزش عالی نقش جهان
محمدصادق ترابیان – موسسه آموزش عالی نقش جهان

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه یک روش سریع و دقیق برای یافتن محل نصب، تعداد و مقدار جبران سازی TCSC در شبکه میباشد. برای اینمنظور از بهینه سازی برنامه ریزی غیرخطی عددی ترکیبیMINLP به عنوان یک روش سریع و دقیق استفاده شده است در کارهایی که در گذشته در این زمینه انجام شده است از پخش بارDC استفاده شده که به دلیل در نظر نگرفتن توان راکتیو و تلفات آن، جواب های بدست آمده از دقت کافی برخوردار نبوده اند .در این مقاله ازپخش بار جدیدی برپایه توان جاری شده بر روی خطوطLFB) استفاده شده است .در این پخش بار توان های جاری) – شده بر روی خطوط به عنوان متغیر، به جای جریان های خطوط به کار گرفته میشوند .همچنین استفاده از خطی سازی ضرب متغیر پیوسته در باینری موجب افزایش سرعت هم گرایی شده است .هدف این مقاله افزایش بارپذیری سیستم، کاهش انحراف ولتاژ کاهش تلفات همراه با حداقل سازی هزینه سرمایه گذاری با یافتن محل، تعداد و تنظیمات بهینهTCSC میباشد.