سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه رازقی جهرمی – دانشجوی دکتری ، دانشگاه شهرکرد
حسین شاهسوند حسنی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالحمید رضایی –
میترا وندا –

چکیده:

تریتی پایرم غله ای جدید و مصنوعی است که در دهه گذشتع از تلاقی گندم دوروم (۲۸=۴X=2n) و یک رقم وحشی به نام علف شور ساحل (۱۴=۲X=2n) تولید شده است . در این بررسی اثر پنج سطح تنش شوری ( ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار ) نمک کلرید سدیم بر صفات وابسته به جوانه زنی گندم جدید تریتی پایرم (AABBEbEb ؛ ۴۲=۲n=6X) شامل سه لاین اولیه La/b و Ka/b و St/b و سه نسل پیشرفته (F 6 ، F 5 ،F4) لاین ترکیبی اولیه ترتیبی پایرم (Ka/b) (Cr/b) به همراه یک رقم گندم دوروم و یک لاین امید بخش تریتیکاله Ma45 با آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت . صفات سرعت جوانه زنی ، درصد جوانه زنی ، میانگین طول و تعداد ریشه چه ، وزن خشک و تر ریشه چه محاسبه و اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بسیار معنی داری صفات مذکور بین تمام لاینها و ارقام وجود دارد ( ۰/۰۱ =p) . لاین تریتی پایرم اولیه St/b و دو نسل پیشرفته F5 و F6 لاین ترکیبی اولیه تریتی پایرم (Cr/b) (Ka/b) دارای مقاومت به شوری بالاتر نسبت به سایر لاینها و ارقام در مرحله جوانه زنی بودند ، به طوری که در مناطقی که خطر خشکی ناشی از تنش یونها وجود دارد ، به ذاحتی می توان این گیاه را جهت تولید علوفه و احیای مراتع کاشت.