سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
اصغر جوکار – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنج
ندا کریمی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنج
محمد نگهداری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنج

چکیده:

به منظور آگاهی از پتانسیل بازدارندگی گونه های مختلف زراعی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز جودره آزمایشی با استفاده از ۲۰ گیاه زراعی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. برای این منظور گیاهان زراعی در گلدان کشت شده و پس ،۲۵ ، از کامل شدن رشد گیاهچه ای گیاهان برداشت شده و عصاره آبی اندام های برگ، ساقه و ریشه آنها با غلظتهای ۰ ۵۰ و ۱۰۰ بر جوانه زنی جودره اثر داده شد. نتایج نشان داد که بین گونه های مختلف از نظر میزان بازدارندگی اختلاف قابل توجهی وجود دارد. بطوریکه بیشتر گونه های حبوبات (مانند لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، ماش و نخود)، چغندرقند، آفتابگردان و سورگوم دارای بازدارندگی بالایی در برابر جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه جودره بودند. ازنظر توزیع بازدارنده های بین اندام های مختلف نیز اختلاف زیادی بین گونه ها وجود داشت. در گونه های حبوبات کلیه اندام ها دارای بازدارندگی بالایی بودند. در حالیکه در غلات بیشترین بازدارندگی مربوط به عصاره ساقه بود و بازدارندگی ریشه و برگ اندک بود. همچنین برای برخی گونه ها مانند گلرنگ بازدارندگی برگ و ریشه بیشتر از ساقه بود. استفاده از این گونه های می توانددر تولید ترکیبات بازدارنده طبیعی در سیستم های کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.