سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه عباس زاده – دانش آموخته دکتری گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران-سازما
علی رجبی پور – استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
محمد محجوب – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

سفتی بافت داخل هندوانه ویژگی مهمی است که می تواند به عنوان یک شاخص رسیدگی در درجه بندی هندوانه های مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق یک روش غیر مخرب اپتیکی- ارتعاشی برا تعین سفتی هندوانه رقم کریمس.ن سوییت بکار رفت. نمونه ها با استفاده از یک دستگاه مولد ارتعاش د رگستره ای از فرکانس ها تحریک و پاسخ آن به شکل غیر تماسی و با استفاده از فناوری ارتعاش سنجی لیزر داپلر (LDV) اندازه گیری می شد. با در نظر گیری سیگنال های تحریک و پاسخ و استفاده از تبدیل فوریه سریع، تابع پاسخ فرکانسی (FRF) هر نمونه که متشکل از دو طیف اندازه و فاز بود، بدست آمد. پس از آزمون مودال که در سال ۸۹ و شرکت ایتراک، سفتی بافت هندوانه ها به وسیله نفوذ سنج و در سه نقطه متفاوت اندازه گیری شد. سپس به منظور استخراج مدل های پیش بینی سفتی از طیف های پاسخ ارتعاشی پارامترهای مودال، روش همبستگی، رگرسیون گام به گام (SMLR) و روش حداقل مربعات نسبی (PLS) مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت استفاده از تکنیک رگرسیون گام به گام و طیف فاز پاسخ ارتعاشی به عنوان بهترین گزینه برای آشکار سازی سفتی هندوانه انتخاب شد. مقادیر R2 وRMSE اعتبار سنجی مدل های پیش بینی سفتی به ترتیب ۰/۹۹۹۳ و ۰/۰۱۲kgf بدست آمدند. یافت های این تحقیق، قابلیت روش مذکور را در پیش بینی غیر مخرب سفتی هندوانه به منظور استفاده در صنعت درجه بندی نشان دادند.