سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس جعفری جید – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، تهران صندوق پستی ۱۴۹۴ – ۱۳۱۴
علی ذاکری –
علی ضیاءالدینی –

چکیده:

برگ سبز چای حاوی گونههای متفاوتی از آنتیاکسیدانها میباشد که دارای اثرات ضدسرطانی مهمی میباشند و لذا استخراج و خالصسازی این آنتی-اکسیدانها جهت کاربردهای دارویی، غذایی و بهداشتی – آرایشی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . اما استخراج گونه های خا ص از اینآنتیاکسیدانها منجر به استخراج اجزاء غیرضروری برگ سبز چای می شود. در این پژوهش با محاسبه نیروهای پراکندگی، نیروهای دوقطبی و نیروهایهیدروژنی، پارامتر حلالیت Hildebrand-Hansen برای شش گونه از آنتی اکسیدانهای برگ سبز چای و ده حلال، محاسبه شده است و سپس با محاسبه اختلاف پارامتر حلالیت آنتی اکسیدانها و حلالها، بهترین حلال برای بالاترین میزان بازدهی استخراج تخمین زده می شود. این تحقیق نشان می -دهد که برای استخراج آنتیاکسیدانهای ECG, EGCG استفاده از حلال استونیتریل منجر به بالاترین میزان استخراج میشود در حالی که برای استخراجEC, GC, EGC, C, GCG حلال اتانل ترجیح داده میشود.