سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه جمالی رامین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
هادی پیرسته انوشه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رضا حمیدی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

برای دستیابی به کشاورزی پایدار بایستی از مصرف بی رویه نهاده های شیمایی مانند علف کش ها خودداری کرد. استفاده از ویژگی آللوپاتی در کنترل علف های هرز از راه های کاهش آلودگی های زیست محیطی است . بدی ن منظور برای مطالعه اثر آللوپاتیک اندام های متفاوت شیرین بیان، رزماری، بابونه و اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد اولیه وشاخص های پتانسیل آبی گیاهچه های گندم و یولاف وحشی، پژوهشی به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲۰ تیمار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۸۹ طراحی و اجرا شد . نتایج این آزمایش نشان داد که اسانس رزماری بیشترین تاثیر منفی را بر درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، طول ریشه چه، نسبت طول گیاهچه به ریشه چه، محتوای آب نسبی و محتوای آب بافتی در هر دو گیاه داشت. بیشترین کاهش بر نسبت طول گیاهچه به ریشه چه مربوط به اسانس بابونه بود. کمترین تاثیر منفی بر درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، طول ریشه چه و محتوای آب بافتی در تیمارهای تحت اسانس اکالیپتوس و کمترین اثر بر محتوای آب نسبی در تیمارهای تحت اسانس شیرین بیان به دست آمد. تاثیر اسانس های ساقه به جز بر درصد جوانه زنی بر سایر صفات مورد بررسی بیشتر از تاثیر اسانس های برگ بود. همچنین تاثیر پذیری یولاف وحشی از اسانس های رزماری و بابونه بیشتر از گندم بود . با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که بتوان در مبارزه با یولاف وحشی از اسانس های رزماری و بابونه با رعایت احتیاط های لازم استفاده کرد.