سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین جمشیدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
محمدرضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
حبیب الله بهرامخانی – دانشآموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دان
سید احسان موسوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دان

چکیده:

هدف از این تحقیق ارزیابی و پیشبینی دوام نمونه هایی از سنگهای ساختمانی در برابر چرخه های یخبندان با استفاده از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی است. بدین منظور ۱۴ نمونه سنگ ساختمانی مختلف تهیه شد و خصوصیات سنگشناسی، ویژگیهای فیزیکی (دانسیته خشک و اشباع، تخلخل موثر، جذب آب) و مکانیکی (مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت کششی برزیلین، شاخص بار نقطهای و سرعت موج P) آنها مطابق با روش- های استاندارد تعیین شد. در ادامه آزمایش یخبندان تا ۳۰ چرخه انجام شد و ویژگیهای مکانیکی شامل مقاومت کششی برزیلین، شاخص بار نقطهای و سرعت موج P آنها بعد از اعمال چرخهها اندازهگیری شد. با توجه به داده- های به دست آمده به بررسی رابطه بین تغییرات ویژگیهای مکانیکی بعد از چرخههای یخبندان با ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی در حالت بکر (چرخه صفر یخبندان) پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد نمونههایی که جذب آب بالاتر از ۱ درصد داشتهاند دوام کمتری در برابر چرخههای یخبندان داشتهاند. علاوه بر این، نتایج آنالیزهای رگرسیون دو متغیره بین ویژگیهای مکانیکی درشرایط بکر با همان ویژگیها بعد از چرخههای یخبندان نشان میدهد با استفاده از ویژگیهای مکانیکی در حالت بکر میتوان یک ارزیابی و تخمین اولیه از دوام سنگها داشت.