سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی زراعت پیشه – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی شهریاری – دانشجوی دکتری گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مونا لیاقت – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

ظرفیت تبادل کاتیونی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک بوده و توانایی خاک را برای نگهداری آب و مواد غذائی خاک نشان میدهد. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از مشخصات زود یافت خاک از قبیل درصدفراوانی ذرات، میزان ماده آلی، میزان کربنات کلسیم وph خاک برای ارائه مدل و برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در بخشی از اراضی لسی استان گلستان میباشد. بدین منظور تعداد ۳۴ نمونه خاک از عمق ۲۵ سا نتی متریانتخاب شد که از ۲۶ نمونه برای ایجاد تابع و ۸ نمونه باقیمانده برای ارزیابی اعتبار تابع استفاده شده است. مناسبترین متغییرهای مستقل برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از رگرسیون گام به گام انتخاب و معادله رگرسیون چند متغییره خطی CEC=29.29-0.209Silt0.2934CCE+0.6559OC ارائه شد. نتایج نشان داد که بین مقادیر اندازهگیری شده و برآورد شده توسط تابع همبستگی معنیدار(R2=0( 79 وجود دارد و ارزیابی اعتبار توابع نشان داد که توابع ارائه شده دارایGSDER=1/ و ۲۴ GMER=1/08 میباشد که دارای مقادیر پایینی میباشند و نشان دهنده اعتبار بالای تابع میباشد.