سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دا
علیرضا صفاهیه –
سیمین دهقان مدیسه –
حسین ذوالقرنین –

چکیده:

ویتلوژنین (VTG)، پروتئین مخصوص سرم جنس ماده مهره داران تخم گذار، به عنوان یک بایومارکر شناخته شده جهت سنجش قرارگیری موجودات تخم گذار در معرض ترکیبات استروژنیک به کار گرفته شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سنتز این پروتئین در ماهی شانک زردبالهlatus) (Acanthopagrus جنس نر در مواجهه با نونیل فنل (NP)، یک آلاینده شایع در اکثر محیط های آبی، بود. ماهیان در خلال دو هفته و به صورت تزریق درون صفاقی، دوزهای ۱۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ وweek-1 µg g-1200 از ۴-نونیل فنل (۴-NP) را دریافت نمودند. گروه کنترل حلال، تنها محلول روغن نارگیل و اتانول را دریافت کردند در حالیکه ماهیان کنترل تحت تزریق قرار نگرفتند. به ماهیان یک گروه نیز week-1 µg g-12 از ۱۷بتا-استرادیول (E2) تزریق شد. از ماهیان در روزهای ۰، ۷ و ۱۴ نمونه برداری به عمل آمد. به منظور بررسی تحریک سنتز VTG از روش غیر مستقیم فسفات بازناپایدار (ALP) که یک روش جدید، حساس و کاربردی در سنجش VTG است، استفاده شد. علاوه بر این شاخص هپاتوسوماتیک ماهیان (HSI) نیز ثبت گردید. به طور کلی سطوح ALP در ماهیان تیمار شده با ۴-NP و E2 نسبت به ماهیان کنترل و کنترل حلال افزایش معنی داری را نشان داد. علاوه براین در مقایسه با گروه های کنترل، HSI شانک های تیمار شده با ۴-NP و E2 به طور معنی داری افزایش یافت. یافته های این تحقیق بیانگر تحریک سریع سنتز VTG در ماهی شانک زردباله در پاسخ به ترکیب استروژنیک ۴-NP بود. از اینرو با استفاده از سنجش VTG در ماهیان جنس نر و یا نابالغ این گونه می توان به وجود ترکیبات استروژنیک در محیط پی برد