سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ماریه نادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

توسعه کشتهای گلخانه ای درکشور ایجاب می کند که امکاناتداخلی برای تهیه بستر کاشت مناسب در این گلخانه ها به کار گرفته شود در کشورهای مختلف از بسترهای کشت متفاوتی برای مصرف در گلخانه ها استفاده می شود امروزه مخلوطی از پرلایت و پیت به اسم پیت لایت به عنوان بستر کشت استفاده می گردد به دلیل نبودن پیت در کشور لازم است که ماده مناسب دیگری جایگزین آن گردد. ورمی کمپوست ماده جایگزین مناسبی برای پیت و سایر ترکیبات الی برای محیطهای کشت گلدانی و گلخانه ای است برای تعیین کیفیت ورمی کمپوست های مختلف در ارتباط با نیازهای رشد گیاهان سه نوع ورمی کمپوست از ضایعات الی متفاوتی شامل ضایعات پسته، خرما و کود دامی گاوی توسط فعالیت کرمها ساخته شد و خصوصیات ورمی کمپوست ها و ضایعات الی تعیین و مقایسه گردید. نتایج به دست امده نشان داد که نسبت C/N و میزان شوری در ضایعات الی در طی فرایند ورمی کمپوست سازی کاهش یافتند ولی PH ضایعات الی اسیدی مثل ضایعات پسته و خرما افزایش یافته و به سمت PH خنثی نیل نمود غلظت عناصر غذایی شامل Mg,Ca,P درورمی کمپوست به مراتب بیشتر از ضایعات الی بود در حالیکه مقدار K به دلیل شستن مواد اولیه در ورمی کمپوست ها کاهش یافت.