سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
سیروس اسماعیلی – کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

در این پژوهش، به تحلیل میدانهای تنش لرزه زمین ساختی استان فارس، بر پایه وارون سازی سازمانیافته دادههای سازوکار کانونی زمین لرزهای پرداخته شده است. با توجه به ویژگیهای ذاتی این روشها، ابتدا لازم بود که منطقه را به پهنه هایی با رژیم تنش نسبتا مجزا تقسیم کرده و سپس روشهای فوق را برای هر پهنه به کار میبستیم. بدین منظور، با در نظر داشتن ویژگیهایزمینساختی و لرزهزمینساختیواستفاده از روش های پیش بینی مکانی زمین آماری با متغیر روند محورهای تنش Pو T پنج پهنهاولیه با ویژگیهای تنشی نسبتا مجزا تشخیص داده شد.سپس، روشهای تحلیل وارون دادههای سازوکارکانونی را برای هر پهنه بکار گرفتیم.نتایجتحلیل، نشان میدهد که سوی میانگین محورهایتنش اصلی بهینه شدهاستان فارس، تغییرات زیادی نداشته و (N34E تا N21E) NNE-SSW تعیین شده است.یکنواختی رژیم تنش، از پهنههای شمال غرب پهنه A وجنوب شرقی پهنه E محدوده، به سمت پهنهجنوبغرب استان (پهنه C ) افزایش پیدا می کند. مکانیسم جنبشی غالب گسلهای پهنه های AوE تمایل زیادی به حرکت برشی امتداد لغزی داشته و به سمت پهنه C مکانیسمها از نوع معکوس میباشد. در نهایت، کانتور بندی محور تنش فشارشی محدوده مورد مطالعه،ارائه شده است.