سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه نبی میبدی – دانشجویان کارشناسی ارشد انرژی- معماری، دانشگاه تهران
مریم فخاری –

چکیده:

باتوجه به افزایش سرانه مصرف انرژی الکتریکی در بخش روشنایی ساختمان، استفاده حداکثر از نور طبیعی سهم عمدهای در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت. علاوه بر این، استفاده از نور خورشیدبرای روشنکردن فضاها به مقدار قابل توجهی آلودگیهای زیستمحیطی و انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از منابع تأمین انرژی الکتریکی را کاهش میدهد. امروزه اهمیت طراحی پنجره برای حداکثر استفاده از نور طبیعی توجه زیادی در جهان به خود جلبکرده است. یکی از راهکارهایی که برای توزیع روشنایی در معماری ایرانی به کار برده شده است، ارسیها یا پنجرههای مشبک است. تحقیق حاضر ضمن بررسی تأثیر نور طبیعی بر سلامت و بازده انسان به مقایسه رفتارهای متفاوت نما در قالب دو نوع پنجرهبندی برای دریافت نور روز میپردازد و نهایتاَ تلاش میکند تا با ارائه راهحلهایپسیو در طراحی ساختمان و توجه به عملکردی بودن استفاده از پنجرهبندی سنتی برای تأمین نیاز کاربر امروزی، استفاده از نور مصنوعی در شرایطی که امکان استفاده از نور طبیعی فراهم است رابه حداقل برساند. نتایج تحقیق با توجه به شبیهسازی انجام شده در نرمافزار ریلوکس ارائه شده است و سعی دارد به ارزیابی تأثیر مثبت پنجره بندی مناسب ساختمان در افزایشآسایشبصری و نهایتاَ در کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای روشنایی فضا بپردازد