سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا رضایی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی –
ساره رضایی –

چکیده:

در دشت داراب که یکی از مناطق نیمه خشک واقع در جنوب شرقی استان فارس می باشد، آب زیرزمینی از نظر کیفی دارای تنوع قابل توجهی می باشد. به منظور بررسی تیپ آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه (دشت داراب)، تعداد ۲۸ نمونه آب زیرزمینی در دی ماه ۱۳۸۶ برداشته شد. بر اساس نمودارهای استیف و پایپر و تیپ آب دشت به ۴ زون تقسیم بندی شده است تقسیم شده است. برای زونهای مذکور، با استفاده از نرم افزار PHREEQCI نمایه های اشباع کلسیت، ژیپس و هالیت محاسبه شده است. نتایج حاصله بیانگر این است که مقدار نمایه های اشباع کلسیت در تمام زونها در حد اشباع و اندکی بالاتر از اشباع، نمایه اشباع ژیپس، پایین تر از اشباع و نمایه اشباع هالیت، خیلی پایین تر از اشباع می باشد. در مناطقی که دشت توسط سازندهای آهکی تغذیه می شود، مقدار نمایه اشباع کلسیت بالاتر و نمایه- های اشباع ژیپس و هالیت کمتر می باشد و در جهت جریان مقدار نمایه اشباع کلسیت اندکی کاهش می یابد و نمایه- های ژیپس و هالیت اندکی افزایش پیدا می کنند که این روند نزولی کیفیت آب زیر زمینی باعث می شود که در نقاط انتهایی دشت، آب عملا از لحاظ شرب غیر قابل استفاده گردد.