سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه عینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علی محمد آخوندعلی –
مصطفی مرادزاده –
امیرحسین زری بافان –

چکیده:

کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک واقع شده است و بنابراین از دیر باز با کمبود باران و شرایط آب و هوائی خشک و نیمه خشک روبرو بوده است. از این رو تعیین سال های خشکسالی در هر منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تعیین محدوده های زمانی خشکسالی، از شاخص های مختلفی استفاده می شود. بسیاری از محققین خشکسالی، به قابلیت انعطاف پذیریSPI و قابلیت آن برای هر مقیاس زمانی اذعان داشته اند. بررسی ها نشان می دهد که شاخص بارش استاندارد شده به علت قابلیت های بیشتر و محدودیتهای کمتر، بهتر ازدیگر مدلها می باشد. مطالعه زیر بر اساس شاخص بارش استاندارد (SPI) و آمار مربوط به بارش سالانه در طی دوره آماری ۳۱ ساله به بررسی و تعیین سالهای خشک و مرطوب می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر اینست که وضعیت خشکسالی ملایم بطور متوسط بیشترین درصد را به خصوص در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است