سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
اسداله احمدی خواه – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دمای ژلاتینه شدن از مهمترین خصوصیات نشاسته برنج است که بر کیفیت پخت و خوراکی آن تأثیر می گذارد. بمنظور بهبود واصلاح دمای ژلاتینه شدن رقم پرعملکرد ندا، این رقم (با درجه ژلاتینی شدن پایین) با رقم صدری (با درجه ژلاتینی شدن متوسط تلاقی داده شد وF1 حاصل با والد دوره ای ندا تلاقی برگشتی داده شد. گزینش پیش زمینه foreground selection برای ردیابی دمای ژلاتینه شدن مناسب نتاج BC1 به کمک تست فنوتیپی بررسی شد. برای شناسایی بوته های شبیه تر به والد دوره ای اقدام به گزینش پس زمینه background selection به کمک ۱۰۰ نشانگرSSR گردید. نتیجه گزینش پیش زمینه در نتاج BC1 برای دمای ژلاتینه شدن نشان داد که لاین ۳# دارای دامنهیGT مناسبتری نسبت به بقیه است. نتیجه گزینش پسزمینه با ۳۵ جفت آغازگرSSR پلیمورف نشان داد که بوته فوق دارای۸۵/۷ درصد شباهت به لاین ندا بود، لذا با لاین ندا تلاقی برگشتی داده شد