سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدهادی ابطحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه آب، دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – استادیار و عضو هیئت علمی گروه آب، دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدل های عددی در شبیه سازی حرکت آب در خاک کاربرد فراوان دارند. این مدل ها نیاز به تشریح مدل جذب ریشه در خاک را دارند. در این تحقیق مدل حرکت آب در خاک شامل مدل نرم افزار HYDRUS بر اساس اندازه گیری های صحرایی در مزرعه چغندرقند انجام گردید. مدل جذب آب توسط ریشه بر اساس تابع توزیع تراکم ریشه، تعرق پتانسیل وفاکتور تصحیح تنش آب برای شبیه سازی انتقال آب و تعیین تأثیر ریشه در حرکت آب بسط داده شد. تمام پارامترهایمورد نیاز برای نرم افزار بر اساس اندازه گیریهای صحرایی بدست آمد. تراکم طولی ریشه و عمق ریشه به صورت واقعیاندازه گیری و وارد نرم افزار گردید. نتایج شبیه سازی شده حاصل از نرم افزار برای یک دوره ۴۱ روزه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که میزان جذب ریشه حداکثر در حدود ۰/۰۰۷ (m(3)m(3)d(-1 و عمق ۵۰ سانتیمتر اتفاق می افتد.