سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چیا فرهادآبادی – کارشناس ارشد عمران مکانیک خاک و پی ،مشانیر- وزارت نیرو

چکیده:

تحلیل پایداری شیبهای سنگی و خاکی یکی از مهمترین بخشهای طراحی معادن، تونلها، راههای کوهستانی، سدها و به طور کلی پروژه هایی که احتمال پتانسیل لغزش بر روی شیب شیروانی ها وجود دارد، می باشد .در این مقاله ابتدا خلاصه ای از روشهای تحلیل پایداری شیب و مزیت استفاده از روشهای عددی آورده شده است .در ادامه به بررسی کلی شیبهای ناحیه غرب کشور که در ضلع شمالی شهر سنندج قرار دارد پرداخته شده است .با استفاده از نتایج بدست آمده و استفاده از نمودار کلی ضریب ایمنی در شیبها و شرایط مختلف رسم شده و با بررسی نرم افزار FLAC3D و نمودار های حاصله پیشنهادهایی جهت استفاده از الیافهای مصنوعی ارائه گردیده است .در انتها یک نمونه از این شیب مورد تحلیل قرار گرفته است