سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران
فاطمه پیمانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران

چکیده:

تحلیل کارایی علاوه بر مشخص کردن کارایی و ناکارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) اطلاعاتی در چگونه برطرف کردن ناکارایی می دهد. در واقع هدف یافتن مفروضات مناسب برای انتخاب الگو است. تحلیل پوششی داده ها (DEA) با دو هدف قدرت تحلیل الگوبرداری و روش تحلیل کارایی به دنبال انتخاب لاگوی مناسب برای واحد تصمیم گیری (DEA) ناکارا است. این مطالعه با استفاده از حداقل فاصله، کوتاهترین مسیر از واحد تصمیم گیری ناکارا به واحد تصمیم گیری کارای پاراتو را جهت معرفی الگو بکار می برد. لذا استفاده از نرک یک (L1) و نرم بی نهایت (L)در یافتن واحد کارای مناسب به عنوان الگوی برای واحد ناکارا با در نظر گرفتن حداقل فاصله پیشنهاد می کند. همچنین یک روش جدید با اقتباس از نرم ارائه می دهیم. روش های ذکر شده همگی به دنبال انتخاب الگوی مناسب با حفظ حداقل فاصله هستند. که در میان این روش ها، روش پیشنهادی علاوه بر اینکه الگوی مناسب با در نظر گرفتن حداقل فاصله ارائه می دهد تا میزان قابل توجهی از حجم محاسبات را کاهش میدهد.