سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کمال شعار – دکترای برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، مهندسین مشاور طرح هفتم
لیلا کاظم نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

از آنجا که در آمارگیری مبدأ- مقصد سفرهای ساکنان، تنها سفرهای افراد ساکن گزارش شده است و سفرهای افراد غیرساکن مورد پوششاطلاعاتی قرار نمیگیرد، آمارگیری از مسافران پایانه به دو منظور کنترل و بهبود کیفیت دادههای جمعآوری شده از ساکنان شهر با مبدأ یا مقصد پایانه و اضافه کردن اطلاعات مربوط به سفرهای افراد غیرساکن به اطلاعات حاصل از آمارگیری مبدأ- مقصد سفرهای ساکنانشهر انجام میگیرد. به این ترتیب پایگاه اطلاعاتی حاصل، کلیه سفرهای صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه را در بر میگیرد. علاوه بر اهداف اصلی فوق، از آمارگیری مبدأ- مقصد پایانهها میتوان نتایجسودمند دیگری نظیر بررسی الگوی تردد در شبکه معابر شهری در اطراف پایانه مورد نظر، بررسی عملکرد سیستم حمل و نقل همگانی و سهم آن از سفرهای با مبدأ و یا مقصد پایانه، تعیین سهم سفرهای با هدفتهیه بلیت و ایجاد تمهیداتی برای کاهشاین نوع سفرها و تعیین ساعات اوج عملکرد پایانه مورد نظر و تطابق سیستم عرضه با این تقاضا استخراج نمود. در این مقاله، ابتدا چگونگی اجرای آمارگیری از پایانههابه صورت مختصر بیان میشود. سپس نحوه آمادهسازی اطلاعات برای ورود به رایانه، ساخت و تصحیح پایگاه اطلاعاتی تشریح گردیده و در خاتمه، نتایج آمارگیری ارایه شده، مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد