سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین کوچکی محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
میثم تراب مستعدی – استادیار، پژوهشکده چرخه سوخت هست های، پژوهشگاه علوم و فنون هست های،
علیرضا طالبی زاده رفسنجانی – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
فتانه نادری بهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،

چکیده:

در این مقاله رفتار جذب سطحی یون لانتانیوم بر روی نانو لول ههای کربنی چند دیواره اصلاح شده با اسید نیتریک HNO3) در سیستم ناپیوسته به صورت عنوان تابعی از میزان جاذب و دما بررسی شده است. تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص کرد که مقدار زیادی از ناخالص یهای نانو لول ههای کربنی چند دیواره خام که به دلیل کاتالیست های فلزی و آمور فهای کربنی است، بعد از اصلاح شدن حذف شده اند. طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمزنشان داد که روی سطح نانو لول ههای کربنی چند دیواره اصلاح شده، گرو ههای عاملی دارای اکسیژن، مانند گروه های هیدروکسیل و کربونیل به صورت مشخص تری ظاهر شده است. در این تحقیق، همچنین ایزوتر مهای جذب از قبیل لانگمویر، فرندلیچ و دوبینین رادوشکویچ بررسی شده اند. مقدار ماکزیمم ظرفیت جداسازیqm) محاسبه شده از مدل لانگمویر برای یون لانتانیوم۹۹/۰۱mg/g بدست آمد. پارامترهای ترمودیامیکی از قبیل تغییرات انرژی آزاد گیبس تغییرات آنتالپی و تغییرات آنتروپی در چهار دمای متفاوت تخمین زده شده است که نتایج حاصل نشان داد که جذب سطحی یون لانتانیوم بر روی نانو لول ههای کربنی چند دیواره اصلاح شده، یک فرآیند امکا نپذیر، خود به خودی و گرمازااست