سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وجیهه حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمدرضا کسایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اکثر موادی که دربسته بندی مواد غذایی بکاربرده می شوند تجزیه ناپذیر و برای محیط زیست مشکل آفرین هستند برخی بیوپلیمرها به منظور بهبود بسته بندی مواد غذایی استفادهمی شوند با این حال استفاده از بیوپلیمرها به علت خصوصیات ممانعت کنندگی ضعیف در برابر نفوذپذیری به بخار آب محدود شده است که می توان با افزودن ذرات تقویت کننده نانوذرات سبب بهبود آنها شدبیشتر مواد تقویت کننده با حداقل ابعاد برهمکنشهایی با ماتریکس پلیمر ایجاد می کنند و نانوکامپوزیت ها را بهوجود می آورند مکانیسم عم لاین ذرات بستگی به ابعاد ذرات و حجم درصد آنها در کامپوزیت دارد نانوذرات دارای مساحت بزرگتری نسبت به مواد با مقیاس میکروهستند که برهمکنشهای مطلوبی بین ماتریسک و مواد پرکننده ایجاد کنند و عملکرد بهتری را نشان خواهند داد دراین مقاله هدف معرفی بهتریننانوذرات بهبود دهنده خواص ممانعتی فیلم های خوراکی دربرابر بخار آب است.