سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین سلمان تبریزی – پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی
طاهره محمدپناه – پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی

چکیده:

در این تحقیق ابتدا نانو ذرات پایه آهن سنتز گردیده و جاذب از آگلومراسیون عمدی این ذرات در pH مشخص بدست آمد. سپس رفتار این جاذب در حذف Cr+6 از محیط آبی بررسی گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دادند که اندازه ذرات اولیه تقریباً یکنواخت و در محدوده nm 6- 1.5 بوده است. تاثیر عواملی مانند زمان تماس، غلظت جاذب، غلظت کروم (VI) اولیه، pH محیط، در میزان جذب بررسی گردید. در آزمایشات انجام شده، بیشترین کاهش غلظت کروم (VI) در ۵ دقیقه اول فرآیند بوقوع پیوست. میزان جذب با افزایش غلظت جاذب، کاهش غلظت کروم (VI) اولیه، و کاهشpH بهبود نشان داد. نقطه ایزوالکتریک ذرات در محلول های مورد آزمایش در ۲٫۶ =pH قرار داشت. ایزوترم جذب، مطابقت بیشتری با معادله Langmuir و جذب تک لایه بر روی ذرات نشان داد.