سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاتکه سادات قائم مقامی نجفی – دانشجوی کارشناسیارشد رشته شیمی آلی
علی عزآبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجید ماستری فراهانی – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
الهام الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی

چکیده:

امروزه ترکیبات آکریدین کاربردهای بسیار گستردهای را در صنایع شیمیایی و داروسازی به خود اختصاص دادهاند. بنابراین سنتز این ترکیبات مورد توجه شیمیدانهای آلی قرار گرفته و به دلیل دارا بودن خواص بیولوژیک از اهمیتفوق العادهای برخوردار هستند. اغلب فرآیندهای گزارش شده برای سنتز مشتقات مختلف دکاهیدروآکریدین- ۱و ۸-دی- اون دارای نتایجی همچون بازده پایین و زمان واکنش طولانی بوده و اغلب مستلزم بهرهگیری از مقادیر زیاد معرفها وکاتالیستها و نیز استفاده از آون مایکروویو و حلالهای آلی سمی است. از این رو توسعه روشهای نوینی جهت سنتز – مشتقات دکاهیدروآکریدین- ۱و ۸-د یاون ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ترکیبات دکاهیدروآکریدین- ۱و ۸د یاون در واکنش تک ظرف و سه جزئی سیکلوهگزان- ۱و ۳- دی اون (دیمدون) با آمونیوم استات و آلدئیدهای آروماتیک،در حضور نانوکاتالیست کارآمد کگین در مدت زمان کوتاه و با راندمان بالا در شرایط بدون حلال سنتز شدند. این فرآیند در فاز جامد از طریق ذوب شدن مواد اولیه به صورت یک فاز شفاف مایع درحدود نقطه ذوب مواد واکنش کننده صورتپذیرفته است. جهت رعایت اصول شیمی سبز، متدولوژی سالم تری جایگزین روندهای کنونی قرار گرفت و با جایگزیننمودن مواد اولیه سالمتر و نیز انجام واکنش درشرایط ایمنتر، فرآوردهها با هزینه کمتر و در شرایط بهتری سنتز شدند. به منظور بررسی محصول سنتز شده، طی فهایIR و NMR ترکیبات ۹-آریل دکاهیدروآکریدین- ۱و ۸-دیاون مورد بررسی قرار گرفته است