سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا الهامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مریم ابریشم کار –
لادن اسمعیل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

در این مقاله از جاذب مونت موریلونیت استفاده شد و سپس با دی اتیلن تری آمین اصلاح شد. جاذب نامبرده به طور موفقیت آمیزی برای حذف رنگ ائوسین Y از محلول آبی با استفاده از سیستم بچ به کار رفت. تفاوت مشخصات ساختاری سدیم مونت موریلونیت و مونت موریلونیت اصلاح شده با استفاده از روش های پراش اشعه ایکس، تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی تایید شد. اثر پارامترهایی مانند pH = محلول ) ۴ pH (، دوز جاذب ) ۸ گرم بر لیتر(، زمان تماس ) ۳۳ دقیقه(، سرعت هم زدن ) rpm 83 (، غلظت اولیه رنگ ۱۳۳ میلی ( گرم بر لیتر( بر روی جذب ائوسین مطالعه و بررسی شد. ایزوترم های لانگمویر و فروندلیچ نیز مطالعه شدند که جذب سطحی رنگ ائوسین با ایزوترم لانگمویر تطبیق بیشتری داشت. مطالعات سینتیکی نشان داد که جذب سطحی رنگ ائوسین بر روی جاذب مورد نظر بر طبق مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم می باشد.