سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
حامد شاهرخی ساردو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه محقق اردبیلی
حمزه یزدان آفرین داورانی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دراین مقاله به طراحی بهینه مکانیزم میراگرجرمی تنظیم شده چندگانه ی MTMD و بررسی قابلیت این مکانیزم درکاهش پاسخ سازه های فلزی غیرخطی تحت اثرزلزله پرداخته شده است برای تعیین مقایدر بهینه پارامترهای TMD درکاربرد MTMD روی سازه های چندین درجه آزادی روشمورد استفاده براساس تعریف یک مساله بهینه سازی با هدف مینیمم سازی ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی سازه و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد دراین پژوهش مکانیزم MTMD متشکل ازTMD هایی با درصدجرمی و تعدادهای مختلف می باشد که درطبقه اخر سازه بصورت موازی قرارگرفته اند برای انالیز عددی برای سازه های فلزی دو بعدی ۳و۹ طبقه با رفتارخمشی غیرخطی به ازای مقادیر مختلف درصد جرمی و تعدادمیراگر به طراحی بهینه MTMD جهت کمینه کردن ماکزیمم تغییر مکان جانبی نسبی سازه تحت اثرزلزله های دورگسل و نزدیک گسل پرداخته شده است.